:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-034441 โทรสาร :053-034442 อีเมล์ : saraban@pongtung.go.th

ชื่อ: ระหว่างวันที่ 15-24 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ร่วมกับทาง อสม. ได้ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้แก่ หมู่บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา ที่อาจเกิดการระบาดในพื้นที่ตำบลโปงทุ่ง

24 ส.ค. 2565

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร