:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-034441 โทรสาร :053-034442 อีเมล์ : saraban@pongtung.go.th

ชื่อ: โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ

19 มิ.ย. 2561

รายละเอียด:

ความเป็นมา:

4 กุมภาพันธ์ 2520

พื้นที่การเกษตรในเขตบ้านแม่ตูบ โดยมีพื้นที่ประมาณ 600 ไร่ และราษฎรบ้านแม่ตูบ จำนวน 250 ครัวเรือน 950 คน มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
 ที่ตั้งโครงการและข้อมูลพื้นฐาน:

บ้านแม่ตูบ หมู่ที่ 9 ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
 วัตถุประสงค์ของโครงการ:

1. เพื่อส่งน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรในเขตบ้านแม่บวนใต้ ประมาณ 1,100 ไร่
2. เพื่อการอุปโภค บริโภคของราษฎรในเขตบ้านแม่บวนใต้ จำนวน 141 ครัวเรือน ประชากร 406 คน
3. เพื่อให้ราษฎรในเขตพื้นที่โครงการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีผลผลิตและรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น
4. เพื่อการอนุรักษ์และรักษาสภาพลำห้วยตามธรรมชาติ ทำให้เกิดความชุ่มชื้นแก่พื้นดินและป่าไม้
สภาพทั่วไป
 เป้าหมายโครงการ:

เพื่อให้ราษฎรในเขตพื้นที่โครงการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีผลผลิตและรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ:

เพื่อให้ราษฎรในเขตพื้นที่โครงการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีผลผลิตและรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น
เพื่อการอนุรักษ์และรักษาสภาพลำห้วยตามธรรมชาติ ทำให้เกิดความชุ่มชื้นแก่พื้นดินและป่าไม้
 ผู้รับผิดชอบ ติดต่อ:

กรมชลประทาน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร