:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-034441 โทรสาร :053-034442 อีเมล์ : saraban@pongtung.go.th

อำนาจหน้าที่

 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 กำหนดไว้ดังนี้ มาตรา 66 องค5การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน‑าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด‑านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มาตรา 67 ภายใต‑บังคับแห่งกฏหมาย องคค์การบริหารส่วนตำบล มีหน‑าที่ต‑องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) จัดให‑มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู‑สูงอายุ และผู‑พิการ (๗) คุ‑มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล‑อม (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท‑องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท‑องถิ่น (๙) ปฏิบัติหน‑าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้‑ตามความจำเป็นและสมควร มาตรา 68 ภายใต‑บังคับแห่งกฏหมาย องคค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการใน เขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) ให‑มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (๒) ให‑มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (๓) ให‑มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (๔) ให‑มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (๕) ให‑มีและส่งเสริมกลุ#มเกษตรกรและกิจการสหกรณ5 (๖) ส่งเสริมให‑มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (๘) การคุ‑มครองดูแลและรักษาทรัพยย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล (๑๐) ให‑มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้‑าม (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (๑๒) การท่องเที่ยว (๑๓) การผังเมือง