:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-034441 โทรสาร :053-034442 อีเมล์ : saraban@pongtung.go.th

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

 

                              องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง ตั้งอยู่ในเขตท้องที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะหลวง หมู่ที่ 2 บ้านสันบ่อเย็น หมู่ที่ 3 บ้านหนองเหม็น หมู่ที่ 4 บ้านโปง หมู่ที่ 5 บ้านโปงทุ่ง หมู่ที่ 6 บ้านงิ้วสูง หมู่ที่ 7 บ้านกองวะ หมู่ที่ 8 บ้านแม่บวนเหนือ หมู่ที่ 9 บ้านแม่ตูบ หมู่ที่ 10 บ้านแม่บวนใต้ หมู่ที่ 11 บ้านโปงโค้ง ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต และเขตการปกครอง ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ไปทางทิศใต้ เป็นระยะทางประมาณ 153 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 236 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 131,326 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลดอยเต่า,ตำบลมืดกา จังหวัดเชียงใหม่ ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดตาก ทิศตะวันออกติดต่อกับ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ สภาพทางด้านสังคม จำนวนประชากรแยกตามเพศและอายุ และลักษณะโครงสร้างประชากรโดยทั่วไป จำนวน/ความหนาแน่นของครัวเรือน มีครัวเรือน จำนวน 2,123 ครัวเรือน ประชากร ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล รายละเอียด แยกไว้ตามหมู่บ้านดังนี้ หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม หมู่ 1 640 603 1,243 หมู่ 2 161 149 310 หมู่ 3 251 226 477 หมู่ 4 236 203 439 หมู่ 5 438 428 866 หมู่ 6 427 398 825 หมู่ 7 194 199 393 หมู่ 8 270 261 531 หมู่ 9 457 431 888 หมู่ 10 211 202 413 หมู่ 11 99 98 197 รวม 3,384 3,198 6,582