:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-034441 โทรสาร :053-034442 อีเมล์ : saraban@pongtung.go.th
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายจำรอง พรหมเสน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง
โทร 081-9518970
นายฉลวย ปู่หล้า
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง
โทร 081-0287423
นายสงการต์ ปู่ตุ้ย
เลขานุการประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง
โทร 081-9503673
นายนัดรุ้ง สุขหยอม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
โทร 093-2685980
นายอินสอน ฟูเจริญกุล
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
โทร 084-9488864
นายฉลวย ปู่หล้า
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
นายจำรอง พรหมเสน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
นายสุกิจ ตั๋นติ๊บ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
โทร 061-4626274
นายเอกชัย ปู่กี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
โทร 088-4067544
นายสงการต์ ปู่ตุ้ย
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
โทร 095-2989767
นายวชิระ เสาร์นุ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
โทร 099-6213715
นายมอน ไชยชนะ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
โทร 086-1987062
นายธวัช ถิระโคตร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
โทร 082-8898023
นายศักดิ์ชัย ใจวงศ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11
โทร 081-7963169