:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-034441 โทรสาร :053-034442 อีเมล์ : saraban@pongtung.go.th
กองคลัง
นางวนิดา จาเรือน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางขวัญใจ ศิริวงค์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวเข็มจิรา โลแก้ว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวเวณิกา อ้ายเป็ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางลดารัตน์ ตาสอน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางจันทร์จิรา ธนัตน์พงศ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวสุดาพร ดาเลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจีราภรณ์ มูลสุข
คนงานทั่วไป