:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-034441 โทรสาร :053-034442 อีเมล์ : saraban@pongtung.go.th
กองการศึกษา
นางสาวสยุมพร แก้วพุกก์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวสยุมพร แก้วพุกก์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางกิ่งทอง แก้วมะโน
ครูชำนาญการ
นางลักษิกา ปุณยะมณี
ครูชำนาญการ
นางเกศรินทร์ สุรินทร์
ครูชำนาญการ
นางสาวแพรวพร แก้วจา
ครูชำนาญการ
นางสาวมาลี ใหม่ใส
ครู
นางศศิธร ปั๋นแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจันทร์ดี ปู่เดือน
ผู้ดูแลเด็ก
นางวริยุภา สุภาใจ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภัทรวรรณ วงษ์ษายะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปารวี วังอ้าย
ผู้ดูแลเด็ก
ว่าที่ ร.ต.หญิง นัฐกาญจน์ ไชยเดช
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธนัญชนก ปู่ไก่
คนงานทั่วไป
นางสาวอารยา จุ่มนะ
ผู้ดูแลเด็ก