:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-034441 โทรสาร :053-034442 อีเมล์ : saraban@pongtung.go.th
กองช่าง
นายบรรจง ถานี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธนกฤต วงค์สุยะ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายณัฐพล ทิพย์ชัย
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
นายธนวันต์ อินทรจักร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายเฉลิมเกียรติ ศิริหมี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวศศิธร จุ่มนะ
คนงานทั่วไป