:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-034441 โทรสาร :053-034442 อีเมล์ : saraban@pongtung.go.th
ข้อมูลผู้บริหาร
นายทองสุข ไชยชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง
โทร 081-9519409
นายบุญส่ง เจริญวงศ์วาน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง
โทร 062-5264026
นายกฤษฎา แก้วดอก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง
โทร 088-4066435
นางสาวดาวเรือง เมืองคำ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง
โทร 087-1774562
นางสาว ปิยะนันท์ ซาลัม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง
โทร 081-9503673
นายศิริพงษ์ วงศ์ใน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง
โทร 081-4817650