:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-034441 โทรสาร :053-034442 อีเมล์ : saraban@pongtung.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาว ปิยะนันท์ ซาลัม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง
08-1950-3673
นายศิริพงษ์ วงศ์ใน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง
08-1481-7650
นายบรรจง ถานี
ผู้อำนวยการกองช่าง
06-2308-4398
นางวนิดา จาเรือน
ผู้อำนวยการกองคลัง
08-6196-1653
นายปฏิภาณ เวียงคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
09-4676-1813
นางสาวสยุมพร แก้วพุกก์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยกานกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
08-9850-6637