:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-034441 โทรสาร :053-034442 อีเมล์ : saraban@pongtung.go.th
ฝ่ายนิติบัญญติ
นายจำรอง พรหมเสน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง
นายฉลวย ปู่หล้า
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง
-ว่าง-
เลขานุการประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง
นายนัดรุ้ง สุขหยอม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
นายอินสอน ฟูเจริญกุล
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
นายฉลวย ปู่หล้า
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
นายจำรอง พรหมเสน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
นายสุกิจ ตั๋นติ๊บ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
นายเอกชัย ปู่กี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
นายสงการต์ ปู่ตุ้ย
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
นายวชิระ เสาร์นุ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
นายมอน ไชยชนะ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
นายธวัช ถิระโคตร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
นายศักดิ์ชัย ใจวงศ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11