:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-034441 โทรสาร :053-034442 อีเมล์ : saraban@pongtung.go.th
สำนักปลัด
นายปฏิภาณ เวียงคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาว วิไลวรรณ แห่งพิษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางณฐภัทร วงศ์ใน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายปิยะกานต์ ทองคำ
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวจุติพร อยู่คงธรรม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางจารุวรรณ นิติกุลชินภาค
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวเกศรินทร์ วันโย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเสรี กันทะวัง
พนักงานขับรถยนต์
นายชาคริต เขียวแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
นายธีระยุทธ ขวานปิน
คนงานทั่วไป
นายภูษิต แก้ววง
คนงานทั่วไป
นายจักรกริช เขียวแก้ว
คนงานทั่วไป (กู้ชีพกู้ภัย)
ว่าที่ ร.ต.ธนศักด์ ปิงชัย
คนงานทั่วไป (กู้ชีพกู้ภัย)
นางสาวนิรันดา เสาศิริ
คนงานทั่วไป (กู้ชีพกู้ภัย)
นางสาวประวีณา ไชยวงค์
คนงานทั่วไป (กู้ชีพกู้ภัย)
นายทวีสินทร์ ไชยพรม
คนงานทั่วไป
นายวิศวพงษ์ เหมยมณีวรรณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวิลาสินี ใจถา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวสุภารัตน์ แก้วหนัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวเปรมฤดี ติ๊บแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ